ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• 5. Ordu Kumandanı Müsir Liman von Sanders Paşa'ya karargâh olarak Gelibolu'daki Fransız Konsolosluğu'nun tahsis edildiğine Dair Belge
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiye Riyâseti
Şube: 1
Numara: 254
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâret-i Celilisi’ne
Devletli efendim hazretleri

"Besinci Ordu Kumandanı Müsir Liman von Sanders Pasa hazretlerinin Gelibolu'daki karargâhları için talep edilen bir konağın tedârik ve tahsisinde mutasarrıf vekili bey tarafından müskilât ibrâz edildiği mahallî kumandanlığından bildirilmekde ve pasa-yı müsârunileyhin Gelibolu'yu teşrif buyurmuş olmalarına nazaran muvakkaten istenilen ikâmetgâhın derhal tahsisi de icap etmekde bulunduğundan taraf-ı nezâret-penâhîlerinden icap edenlere evâmir-i serî‘a i‘tâ buyrulmasını istirhâm eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir."
Fî 10 Cumâdelûlâ sene 1333 ve fî 13 Mart sene 1331 / 26 Mart 1915
Başkumandan Vekili nâmına
Müsteşar
(İmza)

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Müsta‘celdir
Edirne Vilâyeti'nden alınan şifre

"Cevap 13 Mart sene 1331. Liman Pasa hazretlerine hânesinin tahsisi talep olunan ve hastası bulunan Bandırmalı, kolordu kumandanına müracaat ederek müsaade almış ve kolordu idare reisi ile erkândan birinin ikametgâh ittihâz ettikleri Fransız Konsoloshânesi'nin pasa-yı müsârunileyhe tahsis edildiğinin yine kolordu kumandanı tarafından ifade olunduğu mutasarrıflık dan bildirilmisdir. Vâkı‘a kolordu karargâhının Gelibolu'ya naklinde ümerâ ve zâbitân-ı askerînin bos buldukları mefrûs hânelere naklederek oralardan çıkmak istememelerinden dolayı ikâmetgâh sıkıntısı çekildiği anlaşılıyor ise de müsaade-i vâkı‘anın emir ve rızâları altında cereyan etmiş olacağı tabîî olmakla beraber sâyed Fransız Konsoloshânesi 'nden başka herhangi bir konağın tahliyesini emir buyurdukları takdirde icabı derhal icrâ olunacağı ve bu dairede mutasarrıflığa emir verildiği ma‘rûzdur."
Fî 14 Mart sene 1331 / 27 Mart 1915
Vali
Adil
BOA, DH. KMS, 31/30
Çanakkale Müzesi
Resmi Büyütmek için tıklayın...

Liman Von Sanders

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT