ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İtalya Hükümeti'ndeki İngiliz ve Fransız taraftarı bazı bakanlar sayesinde tartışılmakta olan İtalya'nın Çanakkale taarruzunda İtilâf Devletleri yanında yer alması hususunda İngiltere ve Fransa ara...
"İtalya Hükümeti'ndeki İngiliz ve Fransız taraftarı bazı bakanlar sayesinde tartışılmakta olan İtalya'nın Çanakkale taarruzunda İtilâf Devletleri yanında yer alması hususunda İngiltere ve Fransa arasında anlasmazlık olduğu"


Bâb-ı Alî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 70512/1198
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri

Roma Sefiri Nabi Beyefendi tarafından 16 Ağustos sene 1915 tarihiyle Roma'dan irsâl olunup bu kere vâsıl olan bir tahrîrâtda Mösyö Sonino'nun İngiltere'ye ale'l-umyâ tarafdârlıkdan ibaret olan tavrı İtalya mehâfil-i siyasiyyesinde hoşnutsuzluğa bâdî olmakda bulunduğu tezkâr edildiğinden sonra deniliyor ki:
"Bu nâzıra Meclis-i Vükelâ'ya memur olup Fransa ve İngiltere' ye meyl ve meveddeti ile ma‘rûf olan Mösyö Barzilay kaviyyen müzâheret etmekdedir. Bu sebeble endise kesb-i siddet etmekde olup çünkü Salandra Kabinesi'nin bu iki nüfûzlu uzvunun İtalya Hükûmeti'ni, Fransa ve İngiltere'nin istediklerini yapmak, yani Çanakkale taarruzuna istirak ve Fransa'ya asker i‘zâm etmek üzere karar verdirmeye muvaffak olmalarından korkuluyor.

Simdiki halde efkâr-ı umumiye böyle tesebbüsâta açıkdan açığa muhâlifdir. Tesebbüsât-ı mezbûreyi efkâr-ı âmme belki Avusturya'ya karsı ilân edilen ve millî vasfıyla tavsîf olunan harb İtalya Ordusu'na müsaid bir sekilalınca telakkî bi'l-kabul edebilir. Mösyö Sonino ve Mösyö Barzilay İtilâf-ı Müselles devletlerine muâvenet hususundaki tasavvurlarını hâl-i hâzırda müskilât ile mevki‘-i icrâya koyacakları mütâlaasındayım.

Sahne-i harbden gelen haberler pek de emniyet-bahs değildir. Hükûmetin ittihâz eylediği tedâbîr-i sedîdeye rağmen halk mırıldanmaya baslamısdır.

Mecrûhînin adedi günden güne artıyor. İtalya'nın her tarafında mecrûh vardır.

İtalyanlar bi-hasebi'l-mizâc sabırsızdırlar. Eğer yakında Goriçya'nın zabtı yahud Adriyatik Denizi'nde muzafferiyet gibi büyük bir muvaffakiyet ilân olunamazsa hüzâl tebârüz edecekdir. Zaten Valambaroza ve Kamaldoli'de ahîren kısa bir müddet ikâmetim esnasında kendilerine mülâkî olduğum müte‘addid ayân ve mebûsânın kuvâ-yı maneviyyelerinin pek ziyade inhitâta uğramıs olduğunu müsâhede etdim. Bunların muhibbânımdan olan ikisi Salandra Kabinesi'nin bi'l-husus, Mösyö Sonino'nun kûteh-bînâne siyasetlerini şiddetle tenkid etdiler. Bu iki zat Osmanlı-İtalya münasebâtından bahsederken Hariciye nâzırının İngiltere'ye hos görünmek için Devlet-i Aliyye ile kat‘-ı münasebâtı arzu etdiğini söylediler. Nâzır-ı mûmâileyhin der-meyân eyleyebileceği en ciddi bahane Trablusgarb'daki hâl ve mevkidir. Fakat şu vaziyet haricden vukû‘ bulduğu iddia olunan tahrikâtdan ziyade kıt‘a-i mezkûrede teskilât ve tanzimâta memur olanların sû-i idarelerine atfolunmak gerekdir. Bu iki recül-i siyasî Hükûmet-i Osmaniyye ile İtalya arasında kat‘-ı münasebât eylemesine vahîm bir hata nazarıyla bakmakda ve İtalya'nın böyle bir karar üzerine her seyi zâyi‘ edeceğini ifade etmekdedirler.

Haber aldığıma göre İtalya'nın Çanakkale harbine müsâreket-i mutasavveresi hususunda Fransa ile İngiltere arasında ihtilâf-ı efkâr mevcuddur. Fransa, Çanakkale'de bir netice-i müfîdeye dest-res olmak için hiç olmazsa bes yüz bin asker sevki lâzım geldiğini bi'l-iddia Fransa'da tedâfü‘î vaziyeti daha müessir kılmak üzere İtalya'nın Fransa'ya takrîben iki yüz bin kisi göndermesini istiyormus".

Malûmât-ı ânife Baskumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'ne de verildi, efendim.
Fî 20 Sevval sene 1333 - Fî 18 Ağustos sene 1331 / 31 Ağustos 1915
Hariciye Nâzırı nâmına
Umûr-ı Siyasiye Müdür-i Umumîsi
Ahmed Resid
BOA, DH. EUM. 3. Sb, 8/40
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT