ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Son günlerde askerî sevkıyat vapurlarının sıkça bulunması sebebiyle düsman denizaltılarınca saldırıya uğrayan Bandırma Limanı'nda gözetlemede bulunmak üzere polis idaresi emrine bir motor tahsis...
Son günlerde askerî sevkıyat vapurlarının sıkça bulunması sebebiyle düsman denizaltılarınca saldırıya uğrayan Bandırma Limanı'nda gözetlemede bulunmak üzere polis idaresi emrine bir motor tahsis edilmesi

Bandırma Kazası
Tahrîrât Kalemi
Aded: 161
Mahremdir
Karesi Mutasarrıflığı Cânib-i Âlîsi'ne
Mutasarrıf beyefendi hazretleri

Mukaddemâ hissolunan lüzum ve ehemmiyete mebnî Bandırma Polis Dairesi ma‘iyyetine bir motorun tahsis ve terfîki tensib edildiği halde henüz vürûd etmemisdir. Halbuki merâkib-i sâire-i bahriyeden mâ‘adâ her gün besaltı sevkıyât-ı askeriye vapurunun lenger-endâz bulunduğu Bandırma Limanı, düsman tahtelbahirlerinin cür’etlerini artırdığı su zamanda, muhafazasız ve öteye beriye gidip gelen kayıklar ve sâirenin harekât ve seyerânını tarassudsuz bırakmak, tehlikeden ârî olamayacağı izahdan müstağnîdir. Ez-cümle mukaddemâ mezkûr tahtelbahir tarafından limanda nakliyât-ı askeriye vapurlarına taarruz ve hasar yapdığı vakit istimbot el bombalarıyla mikdar-ı kâfî jandarma irkâb ve takibâta sitâb edilmis ve fakat ma‘a'tteessüf endâht edilen birkaç bomba isabet etdirilememisdi.

Kuvve-i müsellahayı hâmilen ve mevâdd-ı infilâkiyeyi müstashıben der-akab takibe müsâra‘at ve ara sıra tarassudla hiç olmazsa mevki‘ ve harekâtından topçuyu ikaz edecek bir vâsıta bulunmadığından düsman, taarruzunda serbest kalarak Erdek'de mükerreren top endâhtına bile cüret etmis ve hatta Bandırma Vak‘ası'nda birinci torpili atdıkdan sonra çıkarılan istimbot, ikincisinin endâht edildiğini ihbâr etmemis olsaydı rıhtımda, mahall-i infilâkda bulunan yüzlerce kisinin hayatı dûçâr-ı tehlike olmak için ramak kalmısdı. Binâenaleyh liman ve sefâinin bu misillüani tehlike-âver bir taarruza hedef olmasını mümkün mertebe men‘ ve körfezdeki kayıkları tarassud için sâlifü'l-arz bir motorun Polis Dairesi ma‘iyyetine tesrî‘-i tahsisi esbâbının istikmâl buyurulması müsterhamdır. Ol bâbda.
Fî 7 Sevval sene 1333 ve fî 5 Ağustos sene 1331 / 18 Ağustos 1915
Bandırma Kaymakamı
(İmza)
BOA, DH. EUM. LVZ, 30/16
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT